تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش : 15 تا 17 شهریور ماه 96
شروع ارسال چکیده مقالات : 1/ 03/ 96
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات :  1/ 05/ 96 
آخرین مهلت ثبت نام در همایش :  15 / 6 / 96
اعلام داوری مقالات: 31 / 5 / 96