معرفی همایش

در این همایش برآنیم که با تجمیع همه متخصصین مرتبط با علوم تغذیه و سلامتی آخرین دستاوردهای موجود در علم غذا را در یک همایش سه روزه با هم به اشتراک گذاشته و یا با ارائه بحث های علمی در تحکیم ارتباط بین علوم پایه ، تغذیه انسانی ، سلامت و صنایع غذایی نقشی ایفا نماییم.