هزینه ثبت نام

*هزینه ثبت نام(تومان)

در محل

عادی

گروه

216,000

182,000

پزشکان عمومی، متخصص و PhD

180,000

150,000

کارشناسی و کارشناسی ارشد

96,000

80,000

**گروه هدف امتیازات بازآموزی

96,000

80,000

***دانشجو

* هزینه اخذ شده شامل هزینه ی ثبت نام و پذیرایی (دو وعده ناهار، پنج میان وعده و پکیج) است.
** پزشکان و گروه هدف متقاضی امتیاز بازآموزی، علاوه برثبت نام در سایت کنگره، می بایستی به طور جداگانه در سایت سامانه آموزش مداوم ثبت نام نمایند.

*** ثبت نام دانشجویان به صورت رایگان است و هزینه ی دریافتی جهت پذیرایی و دریافت پکیج اخذ می گردد.

**** در صورتی که امکان پرداخت هزینه شرکت در کنگره و یا کارگاه ها برای شما به صورت آنلاین مقدور نمی باشد، لطفا مبالغ مربوطه را به شماره حساب 2138141656009 و با شناسه واریز 323456789811 به نام: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نزد بانک رفاه و یا شماره حساب 0212959710008 و شماره کارت 6037691593972383 به نام: آقای امید برادران راد پرداخت نموده و تصویر فیش واریزی را به آدرس ایمیل Hotelm5190@gmail.com ارسال فرمایید.