تماس با دبیرخانه کنگره

مکان: ایران، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی

شماره های تماس: 05138002420 ،05138002312


دورنما: 05138002305

 پست الکترونیک: Iucehn@mums.ac.ir